19/06/20
เลื่อนการจัดงาน STYLE BANGKOK 2020
19/06/20
เลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าBIG&HOUSEWARE OUTLET 2020
23/02/21
เลื่อนการจัดงานแสดงสินค้า STYLE BANGKOK 2021 เป็นต้นปี 2022
20/09/21
งานแสดงสินค้า THE MARCHE BY STYLE BANGKOK 2021